មិនរឹងមាំ

  • 800 Channel GPS RTK Unistrong G970II Pro Survey GNSS RTK

    800 Channel GPS RTK Unistrong G970II Pro Survey GNSS RTK

    G970II គាំទ្រប្រព័ន្ធ GPS, GLONASS, BDS, GALILEO និងប្រព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីទទួលបានសញ្ញាពហុប្រេកង់។បន្ទះឈីបមូលដ្ឋាន "Lyra" ដែលភ្ជាប់មកជាមួយគឺអាចផ្តល់បណ្តាញបន្ថែមទៀត។អ្នកទទួលគាំទ្រសញ្ញា "Atlas" L-Band ហើយអាចសម្រេចបាននូវទីតាំងកម្រិតសង់ទីម៉ែត្រ។G970II គាំទ្រប្រព័ន្ធ GPS, GLONASS, BDS, GALILEO និងប្រព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីទទួលបានសញ្ញាពហុប្រេកង់។បន្ទះឈីបមូលដ្ឋាន "Lyra" ដែលភ្ជាប់មកជាមួយគឺអាចផ្តល់បណ្តាញបន្ថែមទៀត។អ្នកទទួលគាំទ្រ "អាត្លាស"...